Jelenleg van pályázati lehetőség? Mikor lesz új ECK pályázat?
Jelenleg nincs elérhető ECK pályázat.


Milyen programokat támogatunk az Erősödő Civil Közösségek programban?
A pályázatok elbírálásánál a fő szempont, hogy a pályázó egy helyi, az adott közösség számára fontos probléma kezelésére vállalkozzon. Fontosnak tartjuk, hogy ne szorítsuk a pályázókat olyan keretek közé, amik megnehezítik az általuk fontosnak vélt célok elérését, az általuk hatékonynak vélt tevékenység végzését, ezért nem szeretnénk meghatározni, hogy konkrétan milyen jellegű programokat várunk. Olyan pályázatokat fogunk támogatni, amelyek az alábbi szempontok figyelembe vételével íródnak, s hozzájárulnak ezen célok megvalósulásához.

  • Részvétel – az emberek bevonása, a civil szerveződések tagságának, önkéntesi és támogatói körének bővítése
  • Nyilvánosság – a helyi és tágabb közösségek megszólítása, a civil kezdeményezések láthatóságának növelése, médiában való megjelenésük rendszeressé válása, a szervezetek saját kommunikációs felületeinek aktívabb, tudatosabb használata
  • Függetlenség – a civil szervezetek központi költségvetésen keresztüli, pályázati rendszerektől való kiszolgáltatottságának mérséklése
  • Együttműködés – civil közösségek, szakmai csoportok közötti hálózatok, partnerségek, szakmai platformok létrehozása, erősítése
  • Támogató környezet, bázisépítés – a civil kezdeményezések támogatottságának növelése, civil tevékenység megbecsültségének emelése
  • Érdekvédelem – az adott társadalmi csoport közösségi érdekeinek képviselete, a civil szervezetek érdekvédelmi funkciójának erősítése
  • Állampolgári öntudat, demokrácia – az általános közéleti passzivitás csökkentése, az aktivitásra való motiválással, új, helyi kezdeményezések létrejöttével

A projekt megvalósítója, a pályázó lehet más országrészben, megyében bejegyzett civil szervezet?
A program által támogatott közösségi kezdeményezéseknek Baranya, Somogy és Tolna megyékben kell megvalósulniuk. A megvalósító szervezetnek nem feltétlenül kell az adott megyében vagy régióban bejegyezve lennie, helyi beágyazottságát azonban egyértelműen be kell tudni mutatni. A pályázó szervezetnek rá kell mutatnia a saját érintettségére, valamint arra, hogy miért ő a legalkalmasabb az adott helyi probléma kezelésére.


Bejegyzés alatt álló szervezet pályázhat-e az Erősítő kategóriában?
Nem, viszont az Indítóban igen.

Letöltés


Nemzetiségi önkormányzat pályázhat-e?
A pályázatra alapvetően a civil szervezetek, önszerveződő informális csoportok jelentkezését várjuk. A nemzetiségi önkormányzat mint szervezet nem pályázhat, azonban tevékenységéhez kapcsolódó, azzal együttműködő informális csoport pályázhat egy a nemzetiségi önkormányzat célkitűzéseihez illeszkedő projekttel.


Nonprofit Kft. pályázhat-e?
Nem. Azok a civil szervezetek (alapítványok – a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével, egyesületek – a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével), önszerveződő informális csoportok nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek pártpolitikai tevékenységet nem folytatnak. Pályázhatnak viszont régóta működő és újonnan alakult szervezetek, csoportok is.


Pályázhat-e magánszemély (pl.: újságírói, közösségépítő, mentoráló, stb. tevékenységre)?
A pályázat célja csoportok, közösségek támogatása helyi problémák, igények kezelésében. Így egy magánszemély által megállapított és megoldani kívánt probléma megoldását nem áll módunkban támogatni. Informális csoport esetében a szerződéskötés egy, a csoportot képviselő magánszeméllyel történik, de a megvalósítás ez esetben is közösségi.


Az informális csoport pontosan mit jelent? Milyen jogi feltételek kötődnek hozzá? Hány főtől számíthat annak?
Nem kötődnek hozzá jogi feltételek. Ez egy közösségi program, a pályázat lehetővé teszi, hogy ne csak bíróságon bejegyzett, jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet kaphasson támogatást, hanem – az Indító program esetében – alkalmi vagy folyamatos tevékenységgel bíró, közösségi célokkal rendelkező csoportok, szerveződések is. Nincsenek lefektetett létszám-elvárások, azonban a pályázó által kifejtett célokkal reális összhangban kell lennie. Nem annyira mennyiségi kérdés, hogy hány fő szerepel a csoportban, de a közösségi gondolkodásra biztatjuk a pályázókat.


Egy informális csoport pályázhat mind a két pályázati kategóriában?
Nem, informális csoportok csak az Indító pályázatra pályázhatnak.


Egy pályázó csak egy programmal pályázhat? Esetleg lehet Erősítőre és Indulóra is?
Egy pályázó egy támogatási időszakban egy pályázatot nyújthat be.


Egy személy pályázhat-e két szervezettel egy adott pályázati időszakban?
Amennyiben a két szervezet tevékenysége egymástól független, nincs átfedésben egymással, az érintett személy pedig nem vállal mindkét projektben olyan súlyú szerepet, hogy az kapacitás problémákhoz vezetne, abban az esetben lehetséges.


Civil törvény alá esünk-e a pályázat miatt?
Nem, mivel még a maximálisan pályázható összeg se éri el a törvényben meghatározott összeg alsó határát, a pályázó a maximális összeg elnyerésekor sem számít  “külföldről támogatott szervezetnek”.


Évente vagy a három év alatt összesen kerül 100 millió forint szétosztásra?
A pályázat keretében három éven keresztül évente kb. 100 000 000 forint kerül majd a támogatási programba.


A folyamatosság miatt minden évben új pályázatot kell benyújtani, új programmal, vagy hosszú távú projektben is lehet gondolkodni?
A pályázat évente kerül kiírásra, így minden évben új pályázatot kell benyújtani, azonban lehetséges a következő évben egy már korábban támogatott program folytatására, fejlesztésére pályázni. Fontosnak és támogatandónak tartjuk a hosszú távú tervezést, a fenntarthatóságot. Szeretnénk azonban a három év alatt minél több csoportot támogatásban részesíteni, ezért minden újrapályázót nem tudunk támogatni.


Mennyire kell részletezni a költségeket?
A költségeket nem előre megadott, hanem a pályázó által meghatározott költségkategóriák szerint kell bemutatni. A költségvetésnél például tárgyi eszköz vásárlása esetén nincs szükség az adott termék márkájának, típusának megadására, de a tervezett költségeket indokolni kell. Figyelem! A költségvetés összhangban kell legyen a célok érdekében tervezett tevékenységekkel.


Lehetséges a teljes pályázott összeget beruházásra, felújításra és nem egy vagy több program vagy esemény megvalósítására fordítani?
A program célja szerint jól indokolható esetben bármilyen költségnem tervezhető, a tervezett költségek tehát elvben a pályázó belátása szerinti szükséges esetben fordíthatóak akár teljes egészében infrastrukturális fejlesztésre. A pályázat elbírálásánál azonban döntő szempont, hogy az igényelt összeg összhangban álljon a tervezett szakmai programmal, egyértelműen szolgálja a pályázat kiírói által megfogalmazott pályázati célokat. (ld. Az első érdésre adott választ.)


Lehet-e működési támogatásra pályázni?
A működést nem tekintjük célnak, működési jellegű költségek a tervezett tevékenységekhez illeszkedően tervezhetőek.


Bármilyen költség beállítható? Ez nem hátrány az elbírálásnál? Pl. gépkocsi használatra lehet-e forrást kérni?
A program célja szerint jól indokolható esetben bármilyen költségnem tervezhető. Amennyiben a költségvetés összhangban áll a tervezett tevékenységekkel, és alátámasztott azok szükségessége.


Ha informális csoport esetében magánszeméllyel kötődik a szerződés, aki munkabért tervez másoknak, azt hogyan lehet megoldani?
Sehogy. A pályázónak minden esetben a számviteli szabályok szerint kell eljárni. Ilyen esetben a bérfizetés nem lehetséges.


Van olyan, hogy nem 100%-os támogatás kerül megítélésre?
Indokolt esetben, ha a költségvetés nincs összhangban a tervezett tevékenységekkel, maximum 80 százalékig (tehát 20%-kal) csökkentjük a támogatás összegét. Kérdéses esetekben ezt megelőzően azonban kapcsolatba lépünk a pályázóval tisztázó kérdések feltevésének a céljából.


Mennyire lehet más forrásokat is használni? Van valamilyen kizárólagosság?
Bámilyen más forrást igénybe lehet venni, az egyetlen megkötés, hogy egy adott tevékenység ne legyen egyidejűleg két forrásból támogatva.


Létezést igazoló dokumentum milyen időpontú lehet? (pl.: 2018. évi is jó?)
Bármilyen időpontú, a már lezárult bejegyzési folyamatot igazoló dokumentumot elfogadunk a pályázati szakaszban.


Lehetséges-e konzorciumban pályázni?
Örömmel látunk mindenféle szervezetek, csoportok közötti együttműködést, ez előnyt is jelent a pályázat elbírálásánál. A pályázható összeg a konzorciumban történő pályázás esetében is változatlan.


Mi történik, ha több pályázó ugyanazon a területen nyújt be sok pályázatot?
Természetesen nyújthat be több pályázó pályázatot ugyanarról a területről. Azonban az elbírálásnál, illetve a pályázati forrás elosztásánál kiemelt figyelmet kell fordítanunk a régión belüli arányos területi eloszlásra, így előfordulhat, hogy nem áll módunkban több, azonos területen tevékenykedő csoportot támogatni.


Lehet-e több helyen, a megyén belül több településen, vagy több megyében megvalósuló pályázat? 
Igen.


A területi arányosság a pályázó székhelye, vagy a megvalósítás helyszíne alapján értendő?
A megvalósítási helyszín alapján.


Indító program keretében lehet-e olyan esemény megvalósítására pályázni, ami már több éve működő esemény, viszont kicsit nagyobb közösséget kíván elérni?
Igen.


A régióban hány nyertes lehet?
Nincs előre meghatározva a nyertes pályázók száma, egy pályázati időszakban hozzávetőleg 30-50 nyertes pályázat várható. A pályázati forrás elosztásánál kiemelt figyelmet kell fordítanunk a régión belüli arányos területi eloszlásra.


A nyertes programok nyilvánosak lesznek-e valahol?
Igen, a nyertes pályázatokat nyilvánosságra hozzuk a honlapunkon: (www.eckpecs.hu)


Az Erősítő programban csak folyamatos rendezvényeket, akciókat vártok? Tevékenységet, vagy egyszeri rendezvényt is?
Az Indító programban szívesen látunk egyszeri akciókat, akciósorozatokat vagy eseményeket is, amelyek helyi igényekre reagálnak, az Erősítő pályázatban azonban azonban hosszabb távú, egymásra épülő, folyamatként tekinthető, lehetőleg a pályázati időszak lezárulta után is működőképes tevékenységeket szeretnénk támogatni.


Megvalósított és megvalósítandó programokat is ismertessünk a pályázatban?
A pályázati adatlapon elsősorban a pályázat keretében megvalósítani tervezett tevékenység ismertetése szükséges, valamint azon korábbi tevékenységeké, amelyek a jelenlegi programok előzményeként szolgálnak, a megvalósító való beágyazottságát, az adott témában szerzett tapasztalatát támasztják alá. A pályázat részét képező on-line kérdőív azonban további kérdéseket is tartalmaz a pályázó szerveződéssel kapcsolatban.